Кръговрат на водата (базово ниво)

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата включва процеси като изпарение, втечняване, топене и замръзване.

География и икономика

Ключови думи

цикъл, воден цикъл, вода, промяна на състоянието, изпаряване, утаяване, топене, замръзване, образуване на облаци, слънчевата радиация, поливане, Дъжд, сняг, облак, хидросфера, подпочвени води, повърхностните води, река, поток, море, океан, релеф, Планинска верига, слънчева енергия, влага, слънчева светлина, климат, атмосфера, водна пара, вятър, природа, география

Свързани ресурси

Сцени

Кръговрат

 • слънчево излъчване
 • изпарение
 • кондензация
 • топене
 • замръзване
 • оттичане
 • образуване на облаци
 • дъжд
 • снеговалеж
 • просмукване

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние, тъй като температурата е различна на различни места по различно време. Енергията за тази промяна се осигурява от слънчевите лъчи.
Когато поема топлина, ледът се топи; лед и сняг (твърда вода) преминават от твърдо в течно (вода) състояние; и накрая водата се изпарява, превръщайки се в пари (водна пара).

Когато освобождава топлина, водата замръзва под формата на лед; водната пара се втечнява, като образува облаци и в резултат вали дъжд или сняг, когато е много студено.
Повечето от водата, която пада върху повърхността, се стича по склоновете и се събира в потоци и реки, които я отвеждат до морето. Част от водата се просмуква под повърхността и продължава своя път там, докато не излезе на повърхността като извор.

Обяснение на процеса

 • слънчево излъчване
 • изпарение
 • кондензация
 • топене
 • замръзване
 • оттичане
 • образуване на облаци
 • дъжд
 • снеговалеж
 • просмукване

Разрез на релефа

 • море/океан - Голямо водно пространство със солена вода.
 • езеро - Пространство, пълно с вода, което е изцяло заобиколено от земя. То няма връзка с морета или океани.
 • снежна покривка
 • поток - Естествен воден път с много малка водопреносимост.
 • река - Естествен воден път, преминаващ в речно корито.
 • приток - Река, която се влива в по-голяма река, а не в морето.
 • варовиков планински масив - Участък от земната повърхност, издигащ се на височина повече от 500 метра над морското равнище.
 • подпочвени води

Дикторски текст

Слънчевата енергия нагрява езерата и моретата, причинявайки изпарение на водата от тяхната повърхност и от повърхностите на растенията. Парата се издига в по-студените зони на атмосферата, където се втечнява и образува облаци.


Втечняването се появява на повърхността на малки частици прах, които са във въздуха. Облаците може да се състоят от водни капки и ледени кристали. Вятърът издухва облаците и парата към сушата, където започва формирането на допълнителни облаци. Водните капчици започват да растат; при достигане на определен размер те вече не могат да останат във въздуха и падат под формата на дъжд.


Дъждовните облаци са тъмни на цвят и се движат ниско, докато големите буреносни облаци имат формата на наковалня. Когато температурата е над 0°C, вали дъжд, а когато тя падне под 0°С, вали сняг.

Част от дъжда или снега се просмуква в почвата, а останалата част се влива в повърхностните води. Реките пренасят водата до езерата и моретата и така тя се връща в изходната точка, където процесът започва отначало под действието на слънчевите лъчи.

Свързани ресурси

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в...

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Ледник (основни знания)

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

Смяна на сезоните (базово ниво)

Поради наклона на земната ос слънчевите лъчи падат под различен ъгъл през годината.

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: Agricultural, industrial...

Suction pumps and direct action pumps

Direct action pumps and suction pumps are among the simplest water pumps.

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през литосферата, хидросферата и...

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Added to your cart.