Кръговрат на въглерода

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

География и икономика

Ключови думи

въглища, цикъл, въглероден двуокис, свързващ въглероден, въглеродните емисии, фотосинтеза, производство на енергия, разлагане, дишане, ерозия, горене, въглероден съединение, богатите на въглерод седименти, въглеводород, животно, растение, почва, метан, карбонати, водородни карбонати, вулкан, организъм, биология, география

Свързани ресурси

Сцени

Кръговрат

 • емисия
 • свързване
 • съхранение

Дефиниция на понятията

Въглерод: Химически елемент, химичен символ C, пореден номер 6 в периодичната таблица. Познат и използван от древността. В природата се среща, както в свободно състояние, така и химически свързан. Въглеродът се среща най-вече свързан под формата на карбонатни минерали (варовик, магнезит, доломит). Разтворен във вода се среща под формата на карбонат и хидрокарбонат. Природният въглерод обикновено има органичен произход.
Каменните въглища не са от свободен въглерод, а разнообразна смес от въглеродни съединения. Нефтът и земният газ се състоят основно от въглеводородни съединения. Диамантът е въглерод с кристална решетка и се намира в скали с вулканичен произход. В атмосфретата има големи количества въглероден двуокис. Въглеродът е важен компонент в органичната материя на живите организми.

Фотосинтеза: Жизнен процес, който протича в растенията, алгата и някои бактерии, по време на който от неорганични вещества, под въздействие на слънчевата енергия, се образуват органични вещества.

Автотрофни организми: организми, които от неорганична маса (въглероден двуокис, вода, йони) произвеждат органичната си маса. Например, фотосинтезиращите растения, които употребяват въглеродния двуокис от атмосферата.

Хетеротрофни организми: организми, които приемат готови органични вещества и ги преобразуват в собствена органична маса. Например животните и гъбите.

Парников ефект: задържане на топлина в атмосферата. Слънчевите лъчи, които падат на повърхността на Земята, се отразяват в атмосферата, но една част от тях не я напускат, тъй като една външна "стена", намиращите се в атмосферата газове, които предизвикват парниковия ефект, не й позволяват, ето защо лъчите се отразяват обратно на Земята.
Без парниковия ефект средната температура на Земята би била с около 40 °C по-ниска. Изхвърлянето на въглероден двуокис се увеличава в резултат на човешката дейност, което засилва парниковия ефект и причинява глобално затопляне.

Анимация

 • фотосинтеза - Жизнен процес, който протича в растенията, алгата и някои бактерии, по време на който от неорганични вещества, под въздействие на слънчевата енергия, се образуват органични вещества.
 • култивирани растения
 • естествена растителност
 • водна растителност
 • слънчева радиация
 • карбонатни скали (варовик, доломит)
 • почва (скални отломки, разлагаща се органична материя)
 • богати на въглерод седименти
 • вода (разтворени карбонати и бикарбонати)
 • атмосфера (въглерод, метан)
 • каменни въглища
 • въглеводород
 • живи организми
 • дишане
 • ерозия
 • горене
 • вулканично изригване
 • промишлени емисии
 • транспортни емисии
 • селскостопански емисии
 • горене
 • фотосинтеза
 • изпускане на CO₂
 • поглъщане
 • разлагане
 • няколко дни - няколко десетки хиляди години
 • вулканични процеси
 • киселинен дъжд
 • просмукване
 • образуване на въглерод, въглеводороди
 • разлагане на корали, планктон
 • разлагане
 • карбонатни скали
 • магматизъм
 • изпускане на CO₂
 • тектоника на плочите
 • милиони години
 • транспортни емисии
 • промишлени емисии
 • изгаряне на въглища и въглеводороди
 • ерозия на почвата
 • фотосинтеза
 • селскостопански емисии
 • изгаряне на гори
 • емисия
 • свързване
 • съхранение

Бърз въглероден цикъл

 • горене
 • фотосинтеза
 • изпускане на CO₂
 • поглъщане
 • разлагане
 • няколко дни - няколко десетки хиляди години

Бавен въглероден цикъл

 • вулканични процеси
 • киселинен дъжд
 • просмукване
 • образуване на въглерод, въглеводороди
 • разлагане на корали, планктон
 • разлагане
 • карбонатни скали
 • магматизъм
 • изпускане на CO₂
 • тектоника на плочите
 • милиони години

Човешка намеса

 • транспортни емисии
 • промишлени емисии
 • изгаряне на въглища и въглеводороди
 • ерозия на почвата
 • фотосинтеза
 • селскостопански емисии
 • изгаряне на гори

Дикторски текст

Количеството на химическите елементи на Земята е относително постоянно, но в резултат на естествените процеси и на човешката дейност тяхното разпределение и движение се менят, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Веществата извършват постоянен кръговрат в природата. Те преминават през различни промени и приемат разнообразни форми.

Въглеродът е един от най-често срещаните елементи на Земята: той е важен съставен елемент на атмосферата, на скалите и на живите организми. Кръговратът на въглерода е сложен процес, тъй като той се среща във всеки жив организъм.

Намира се в значителни количества и в неживата природа - в карбонатните скали, в фосилни горива, в атмосферата, в мъртвата органична материя, както и в хидросферата.

Наличието на въглероден двуокис във въздуха е въглероден източник за живите организми. Автотрофните организми - тези, които са в състояние да преобразуват въглеродния двуокис от атмосферата - с помощта на слънчевата енергия се свързват с въглеродния двуокис и образуват органични вещества, т.е. фотосинтезират.

Веществата от въглеродния кръговрат могат за известно време да изпаднат от цикъла. Материята на измрелите растения и животни се разлагат под въздействие на разлагащи вещества, голяма част от въглеродното им съдържание попада във въздуха под формата въглероден двуокис, по-малка част под въздействието на морската вода се преобразува в карбонатни съединения.

В почвата с помощта на разлагащи вещества органичната материя се разлага на хумусни съединения и се натрупва. Ако разложителните процеси прекъснат за период, съизмерим с продължителността на геологичните епохи, от органичните останки се образуват каменни въглища и въглеводороди.

Живите организми преобразуват част от въглеродните съединения във въглероден двуокис, който се отделя във въздуха. Това става в процеса на дишането. Попадналият във въздуха въглероден двуокис отново става въглероден източник за растенията.

В кръговрата на въглерода играят роля и други фактори, например вулканичната дейност, горенето, разлагането на измрелите живи организми, ерозията на скалите.

Човешката дейност също оказва влияние върху кръговрата на въглерода. Количеството на въглеродния двуокис се увеличава при горенето на дърва, въглища и нефт, създава се при индустриални и транспортни дейности. Всички те влияят върху равномерния кръговрат на въглерода. Нарастващата концентрация на въглероден двуокис увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне на планетата.

Свързани ресурси

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през литосферата, хидросферата и...

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни...

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: Agricultural, industrial...

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна роля при опазването на...

Обезлесяване

Обезлесяването има вреден ефект върху околната среда.

Въглероден диоксид (CO₂) (средно ниво)

Газ без цвят и мирис, който е по-тежък от въздуха. Необходим е за фотосинтезата на...

Carbon dioxide (CO₂) (beginner)

Colourless, odourless, heavier-than-air gas. Necessary for the photosynthesis of plants.

Carbon monoxide (CO) (intermediate)

Colourless, odourless gas, highly toxic to humans and animals in high concentration.

Carbonic acid (H₂CO₃)

Colourless, odourless liquid produced by dissolving carbon dioxide in water.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not...

Образуване на стратовулканите

Стратовулканът е слоест вулкан, съставен от пластове втвърдена лава и вулканична пепел.

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Added to your cart.