Кръговрат на кислорода в природата

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни хранилища.

География и икономика

Ключови думи

кислород, цикъл, вулканични процеси, дишане, горене, производство на енергия, изгаряне, фотосинтеза, въглероден двуокис, озон, химически свързан кислород, атмосфера, UV, за разлагане, растение, животно, биология, география

Свързани ресурси

Сцени

Кръговрат на кислорода

 • животни
 • растения
 • ултравиолетово излъчване
 • въглероден двуокис
 • атмосферен кислород
 • човек
 • вулканични процеси
 • кислород, химически свързан в седиментите
 • разлагащи се организми: бактерии, гъбички, червеи
 • озон

Отделяне

 • растения
 • фотосинтеза
 • атмосферен кислород

Свързване

 • животни
 • атмосферен кислород
 • дишане
 • изгаряне на въглеводороди
 • въглероден двуокис
 • производство на енергия
 • хората
 • окисление на вулканични газове
 • горене

Кръговрат

Човешката дейност

 • атмосферен кислород
 • производство на енергия
 • хората
 • изгаряне на въглеводороди
 • въглероден двуокис

Анимация

 • животни
 • растения
 • ултравиолетово излъчване
 • въглероден двуокис
 • атмосферен кислород
 • човек
 • вулканични процеси
 • озон
 • фотосинтеза
 • горене
 • разлагане
 • дишане
 • атмосферен кислород
 • производство на енергия
 • хората
 • изгаряне на въглеводороди
 • въглероден двуокис

Дикторски текст

Въздухът съдържа 21% кислород, но молекулите на кислорода могат да бъдат и под формата на озон. Озонът се образува от кислородни молекули, чрез въздействието на UV излъчването.
Кислородът се съдържа не само във въздуха, а също така и във водите на повърхността на земята, които съдържат два пъти повече кислород от атмосферата. Той също присъства в значителни количества в земната кора, както в свързано, така и в свободно състояние. Кислородът е от съществено значение за животните и хората; той е едно от условията за живот.

Кислород е необходим също така за горенето и разграждането на органични вещества; той се използва в промишлеността и транспорта с непрекъснато нарастващи количества.
Голямо количество въглероден диоксид могат да бъдат изпуснати в атмосферата в резултат на вулканична дейност, но също така и в свързана форма от повърхностните води. Съдържанието на въглероден диоксид в атмосферата се е увеличило с 40% през последните 100 години, главно в резултат на човешката дейност.

Изгарянето и използването на кислород произвежда въглероден диоксид, който се връща във въздуха и водата. Единственият начин да се замени консумираният кислород е фотосинтезата, чрез нея се произвежда кислород от въглероден диоксид. Всички растения, зелени водорасли, които живеят във водата и цианобактериите са способни да фотосинтезират.

Свързани ресурси

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през литосферата, хидросферата и...

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в...

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Added to your cart.