Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Първият член от хомоложния ред на алкините.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

етин, ацетилен, ненаситен въглеводород, алкиновата, карбидна лампа, acetylene gas, хомоложна серия, допълнение, полимеризация, линейна молекула, троен възел, винилхлорид, ПВЦ, заваряване, пламъчно рязане, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Топково-пръчковиден модел

Етин, ацетилен C₂H₂

Данни

Молна маса: 26,038 g/mol

Температура на топене: –84,7°C

Температура на кипене: –80,8°C

Плътност: 0,0010967 g/cm³

Относителна плътност към въздуха: 0,907

Топлина на изгаряне: 1301,1 kJ/mol

Свойства

Етинът, или ацетиленът, е безцвете газ без мирис, малко по-лек от въздуха. Във вода е почти неразтворим, но се разтваря добре в неполярни разтворители. При високо налягане се взривява и се разлага до въглерод и водород.

Тъй като ацетиленът е силно ненаситен въглеводород, той е много реактивоспособно вещество.

Той е огне- и взривоопасен. Ацетиленът гори с пушлив пламък. Типични реакции за ацетиленът са присъединителните и полимеризация. При присъединяване на водород от етина се получава най-напред етен, а след това – етан. При присъединяване на хлороводород към етин се получава винилхлорид, а при полимеризацията на винилхлорид се получава полимерът поливинилхлорид (PVC).

Ацетилен, разтворен в течен амоняк, реагира с метален натрий. В резултат се получават соли. Ако е заместен само единият водороден атом, солите се наричат етиниди или ацетилениди, а ако са заместени и двата – карбиди.

Разпространение и получаване

Поради високата си реакционна способност ацетиленът не се среща в природа в свободно състояние.

Лабораторно етин се получава от калциев карбид и вода, а промишлено – при високотемпературна пиролиза на метана.

Приложение

В миналото ацетиленът е бил използван като гориво за осветление в т.нар. карбидни лампи. Ацетиленът е важна суровина за химическата промишленост, но приложението му намалява заради високата му взривоопасност. В наши дни етинът се използва в ацетиленовите горелки за заваряване и рязане на метали: газовата смес от ацетилен и кислород развива над 3000°C.

Обемен модел

Музикален фон

Свързани ресурси

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Етан (C₂H₆)

Вторият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Алкани

Хомоложен ред на наситените въглеводороди.

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

Conformations of ethane

The staggered conformation of ethane is more stable than the eclipsed conformation.

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Added to your cart.