Етен (етилен) (C₂H₄)

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

етен, етилен, алкен, олефин, ненаситен въглеводород, хомоложна серия, допълнение, полимеризация, хормон на растенията, зреене на плодове, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Топково-пръчковиден модел

Етен, етилен C₂H₄

Данни

Молна маса: 28,052 g/mol

Температура на топене: –169°C

Температура на кипене: –103,7 °C

Относителна плътност към въздуха: 0,98

Топлина на изгаряне: 1411,2 kJ/mol

Свойства

Етенът (етиленът) е газ без цвят и миризма. По-лек е от въздуха. Не се разтваря във вода, но се разтваря в органични разтворители. При запалване на въздуха или в кислородна среда етенът гори с ярък пламък и с отделяне на топлина. За етена са характерни присъединителните реакции (с водород, с халогени, с халогеноводороди, с вода) и полимеризация. Той е леснозапалим и с въздуха образува взривоопасни смеси.

Разпространение и получаване

В лабораторни условия етенът се получава при обезводняване (дехидратиране) на етанол. Промишлено етен се получава при преработката на нефт. При този процес се отнема молекула водород от молекулата на етана и затова реакцията се нарича дехидриране (дехидрогениране).

Приложение

Етенът има свойството да ускорява узряването на плодове, затова намира приложение в големите плодохранилища. Намира широко приложение за производство на етилов алкохол и други разтворители, пластмаси, лепила и много други синтези.

Обемен модел

Музикален фон

Свързани ресурси

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Присъединяване

Реакция, при която от молекулите на две изходни вещества се получава само един нов продукт.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Първият член от хомоложния ред на алкините.

Етан (C₂H₆)

Вторият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Алкани

Хомоложен ред на наситените въглеводороди.

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

1,1,2,2-tetrafluorethylene (C₂F₄)

Colourless, odourless gas, the monomer of teflon.

Conformations of ethane

The staggered conformation of ethane is more stable than the eclipsed conformation.

Added to your cart.