Етан (C₂H₆)

Етан (C₂H₆)

Вторият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

етан, етан молекула, наситен въглеводороден, алкан, парафин, хомоложна серия, потвърждение, Засенчван конформация, разсрочено конформация, нормална верига, наситена връзка, природен газ, отворена верига, отопление, стереоизомеризъм, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Алкани

Хомоложен ред на наситените въглеводороди.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Първият член от хомоложния ред на алкините.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Етанол (етилов алкохол) (C₂H₅OH)

Най-известният алкохол с широко приложение в промишлеността.

Ацеталдехид (етанал) (CH₃CHO)

Алдехид, който е важна суровина и междинен продукт в промишлеността.

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

Бутан (C₄H₁₀)

Четвъртият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Acetic acid (ethanoic acid) (CH₃COOH)

One of the products of the oxidation of ethanol.

Conformations of ethane

The staggered conformation of ethane is more stable than the eclipsed conformation.

Ethyl acetate (C₄H₈O₂)

One of the most important esters, produced by the reaction of ethanol and acetic acid.

Пентан (C₅H₁₂)

Петият член в хомоложния ред на алканите. Безцветна горима течност.

Пропан (C₃H₈)

Третият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Хексан (C₆H₁₄)

Шестият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Added to your cart.