Copper sulphate (CuSO₄)

Copper sulphate (CuSO₄)

A compound of sulphur often used as a pesticide.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

меден сулфат, син камък, йонно съединение, йонна решетка, катион, аниони, кристалната решетка, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases a proton.

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства, която се използва в много...

Серен триоксид (SO₃)

Един от оксидите на сярата, който образува сярна киселина с водата.

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Прецизно земеделие

Анимацията показва използването на модерните технологии в селското стопанство.

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Added to your cart.