Азотен цикъл

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата на различни съединения.

География и икономика

Ключови думи

азот, цикъл, азотна молекула, нитрификация, денитрификация, нитрифициращите бактерии, азот фиксиращи бактерии, корен възелче, Leguminosae, амоняк, органичен материал, нитрит, нитрат, почва, атмосфера, ковалентна връзка, физическата география, биология, география

Свързани ресурси

Сцени

Азотен цикъл

 • Азотфиксация в почвата
 • Нитрификация
 • Денитрификация
 • Разпадане
 • Повечето живи организми не могат да усвояват азота директно от атмосферата, защото двата азотни атома са свързани от тройна ковалентна връзка, която прави молекулата много стабилна.
 • Азотфиксиращите бактерии в почвата могат да превръщат азота от атмосферата в амоняк.
 • Азотфиксиращите бактерии, които живеят в коренните коленца на бобовите растения, могат да свързват азота от атмосферата в амоняк, който след това се съединява в органичната материя на растенията. Коренните коленца се появяват в корените на бобови растения като люцерна, соя, фасул и грах.
 • Нитрифициращи бактерии в почвата превръщат амоняка, произведен от азотфиксиращите бактерии в почвата, в нитрити и после – в нитрати. Нитратите са най- важният източник на азот на растенията.
 • Денитрифициращите бактерии в почвата превръщат нитратните йони в азотни молекули, които след това се освобождават в атмосферата. Прекаленото увеличаване на денитрифициращите бактерии намалява азотното съдържание в почвата, следователно това може да е неблагоприятно за растенията.

Атмосферен N₂

N₂-фиксация в коренните коленца

N₂-фиксация в почвата

Нитрификация

Денитрификация

Анимация

 • Азотфиксация в почвата
 • Нитрификация
 • Денитрификация
 • Разпадане
 • N₂
 • NH₃
 • NO₃⁻

Дикторски текст

Въпреки че несвързаният азот се намира в големи количества във въздуха, растенията и животните не могат да го използват.

Азотът може да се обработва от азотфиксиращите бактерии, които живеят в почвата или в коренните коленца на бобовите растения.

Тези бактерии превръщат азота от атмосферата в амоняк, който след това се превръща в нитрати от нитрифициращите бактерии.

Нитратът е най-важният източник на азот за растенията.

Животните приемат азот, като се хранят с растения. След това азотът може да се върне в почвата по няколко начина.

Това се случва по време на отделителните процеси, когато животните освобождават амоняк, урея и пикочна киселина. Това се случва и когато животните умират, когато азотното съдържание на телата им се обработва от бактерии и се получава амоняк.

Част от произведения амоняк се освобождава в атмосферата, а останалата част се превръща в нитрати от нитрифициращите бактерии. След това се абсорбира от растенията.

Някои от произведените нитрати се превръщат в несвързан азот от денитрифициращите бактерии, който не може да се обработва от животните и растенията.

Денитрифициращите бактерии се появяват в бедна на кислород почва, те се срещат по-рядко в райони с добре обработвана земя.

Несвързаният азот, произведен от денитрифициращите бактерии, се освобождава в атмосферата. След това се свързва отново и се използва от азотфиксиращите бактeрии и така цикълът започва отново.

Свързани ресурси

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през литосферата, хидросферата и...

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Амоняк (NH₃)

Амонякът е безцветен газ с остра характерна миризма. Неговият воден разтвор се нарича...

Азот (N₂) (средно ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Nitrate ion (NO₃⁻)

A compound ion, the main source of nitrogen for plants.

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Типове почви (почвени профили)

Анимацията показва структурата на зоналните, каменистите и влажните типове почви.

Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от няколко микрометра.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Азотен оксид (NO)

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Междинно съединение при производството на азотна...

Амониев йон (NH₄⁺)

Сложен (комплексен) йон, който се образува, когато протон се свърже с азотния атом от...

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Nitrogen-dioxide (NO₂)

A reddish-brown toxic gas, very reactive due to its unpaired electron.

Производство на амоняк (синтез на Хабер – Бош)

При индустриалното производство на амоняк от газовете азот и водород се използва желязо...

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка, за да улавя плячката...

Soil types – Hungary (map)

This animation demonstrates the types of soil found in Hungary.

Added to your cart.