Air pollution

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: Agricultural, industrial and urban air pollution.

География и икономика

Ключови думи

Замърсяване на въздуха, светлинно замърсяване, топлинно замърсяване, шумовото замърсяване, на емисиите на газ, кисела, селското стопанство, промишленост, транспорт, селище, въздух, Дъжд, серен двуокис, сажди, въглероден двуокис, Растениевъдство, животновъдството, околна среда, замърсяването на околната среда, природа, общество, география

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Обезлесяване

Обезлесяването има вреден ефект върху околната среда.

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна роля при опазването на...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Мегаполис (Метрополис)

Мегаполисът е огромен град с население над 1 милион души.

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Азотен оксид (NO)

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Междинно съединение при производството на азотна...

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Carbon monoxide (CO) (intermediate)

Colourless, odourless gas, highly toxic to humans and animals in high concentration.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal,...

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Електромобил

Тесла S е един от първите електромобили, пригодни за ежедневна експлоатация.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в...

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Въглероден оксид

Безцветен газ без вкус и мирис, силно отровен за хора и животни при висока концентрация.

Конструкция на лекия автомобил

Анимацията показва външната и вътрешната конструкция на лекия автомобил.

Fuel cell

A fuel cell provides environment-friendly electric energy produced by the chemical...

Added to your cart.