Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in prostornine teles.

Povezani dodatki

Načrtovanje kota 60°

Pri načrtovanju kota 60° bomo izhajali iz načrtovanja enakostraničnega trikotnika.

Roboti

S pomočjo robota bomo na prijazen način "poleteli" v matematični svet prostorskih predstav.

Prostornina krogle (demonstracija)

Z vsoto prostornin "tetraedrov" dobimo približek za prostornino krogle.

Načrtovanje točk na določeni razdalji od premice

Dana je premica e. Načrtajmo točko P, ki bo od premice oddaljena 2 cm.

Vrtenine (iz pravokotnika)

Če pravokotnik zavrtimo okoli nosilk stranic ali simetrale, dobimo posebne vrtenine.

Načrtovanje vzporednih premic – prva rešitev

Načrtajmo premico g, ki je vzporedna premici e in gre skozi točko P.

Določanje višine katedrale

Z ravnilom in nekaj matematičnega znanja bomo določili višino zgradbe.

Sestavljanje figur (3D)

V dani prostorski mreži je potrebno s pomočjo danih pogledov sestaviti ustrezno figuro.

Added to your cart.